Privacy policy

 1. Deze privacy policy (“Privacy Policy”) regelt de verwerking van uw persoonsgegevens als een onderdeel van uw gebruik van onze Website (de “Website”) en de diensten die daarmee verband houden (gezamenlijk aangeduid als de “Diensten”). Deze verwerking wordt uitgevoerd door E.D.&A. als verantwoordelijke voor de verwerking, met zetel te Franseweg 20, 2920 Kalmthout (“wij”, “ons”), ingeschreven in de KBO onder nummer 0459.777.129, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.
 2. Door het gebruik van onze website of diensten, gaat u ermee akkoord dat u deze Privacy Policy zorgvuldig heeft gelezen en u hiermee zonder voorbehoud instemt. Wij behouden ons het recht voor om de Privacy Policy regelmatig te wijzigen volgens ons eigen inzicht. Zulke wijziging zal via de Website gecommuniceerd worden.  
 3.  ‘cookies’ of gelijkaardige technologie kunnen gebruikt worden als onderdeel van de website of de diensten. Cookies zijn tekstbestanden die geplaatst worden op de harde schijf van een toestel, en die bepaalde informatie bevatten, waaronder soms persoonsgegevens. Voor meer info omtrent het gebruik van cookies kan u in onze cookie policy terugvinden.
 4. Deze Privacy Policy was laatst bijgewerkt op 01/10/2018.

Wat & waarom we gegevens verwerken

 1. Wanneer u de Website en/of Diensten gebruikt, verwerken we persoonsgegevens die op u betrekking hebben:
  • Wanneer? Gebruik van Diensten, gebruik van Website
  • Welke? Identificatiegegevens
  • Waarom (doel)? Verwerking van aanvraag
  • Wettelijke grondslag? Gerechtvaardigd belang
  • Wanneer? Ons contacteren, inschrijven voor nieuwsbrief
  • Welke? Identificatiegegevens
  • Waarom (doel)? Verwerken van de aanvraag
  • Wettelijke grondslag? Toestemming
 2. Wij verkrijgen de hierboven genoemde persoonsgegevens rechtstreeks van u. Naast de bovengenoemde kan u ook aanvullende/optionele informatie verstrekken wanneer u formulieren invult op onze website of wanneer wij contact met u hebben (telefonisch, via e-mail, op beurzen of tijdens events):
  1. Om u op een gepersonaliseerde en efficiënte manier te voorzien van de informatie over producten en diensten die u aanvraagt, hetzij via de website, e-mail, telefoon of social media kanalen.
  2. Om uw persoonsgegevens te verwerken zodoende wij een correcte dienstverlening kunnen verschaffen.
  3. Voor direct marketing doeleinden, d.w.z. om u te kunnen voorzien van gerichte communicatie, promoties, aanbiedingen en andere advertenties van ons of onze geselecteerde partners.
  4. Voor het uitvoeren van statistische analyses om onze Website en/of Diensten te verbeteren, of het ontwikkelen van nieuwe producten of diensten.
  5. Om te verstrekken aan een financiële instelling of betalingsdienstaanbieder, om uw bank en de betalingsdienstaanbieder in staat te stellen aan hun verplichtingen te voldoen.
  6. Om over te dragen aan de politie of de gerechtelijke autoriteiten als bewijs van mogelijke misdrijven of indien er gegronde verdenkingen bestaan van een onrechtmatige daad of misdrijf gepleegd door middel van uw registratie bij of gebruik van de Website of de Diensten.
  7. In het kader van een mogelijke fusie met, overname van/door of splitsing door een derde partij, zelfs indien die derde zich buiten de EER bevindt.
 3. Als en wanneer uw registratie op de website of gebruik van de website of diensten kan worden beschouwd (a) als een schending van de voorwaarden of de eigendomsrechten, (b) een bedreiging voor de veiligheid of integriteit van onze dienstverlening, (c) een gevaar voor de Website of Diensten of systemen van ons of van onze onderaannemers als gevolg van virussen, Trojaanse paarden, spyware, malware, of enige andere vorm van kwaadaardige code, of (d) op welke manier dan ook illegaal of onrechtmatig, discriminerend of beledigend is, mogen wij uw gegevens verwerken in het belang van onszelf, onze partners of derden

Delen wij uw gegevens

 1. Wij kunnen een beroep doen op externe verwerkers om u een zo goed mogelijke website aan te bieden. Wij zorgen ervoor dat derde verwerkers uw persoonsgegevens alleen in onze naam, en op schriftelijke instructie van ons, mogen verwerken.
 2. Wij verzenden uw persoonsgegevens niet op een identificeerbare manier naar derden als dit niet vereist is om de diensten te verlenen, zonder uw uitdrukkelijke toestemming daartoe.
 3. Wij kunnen geanonimiseerde gegevens overmaken aan andere organisaties die deze gegevens kunnen gebruiken om producten en diensten te verbeteren en de marketing, presentatie en verkoop van producten en diensten op maat te organiseren.

Waar verwerken wij gegevens

 1. Wijzelf en onze externe verwerkers zullen uw identificeerbare persoonsgegevens alleen in de Europese ruimte verwerken.
 2. Wij kunnen uw geanonimiseerde gegevens overdragen aan organisaties buiten de Europese ruimte. Indien een dergelijke overdracht plaatsvindt, zullen wij ervoor zorgen dat er passende waarborgen zijn om de veiligheid en integriteit van uw persoonlijke gegevens te garanderen, en dat alle rechten met betrekking tot persoonsgegevens gegarandeerd worden die u zou kunnen genieten onder het toepasselijk recht.
 3. Als er een overdracht van de persoonsgegevens en/of geanonimiseerde gegevens plaatsvindt, wordt het volgende wettelijke beschermingsmechanisme ingevoerd
  • Welke? MAILCHIMP
  • Land buiten EER? USA
  • Wettelijk doorgeefmechanisme? US - EU Privacy Shield

Hoe wij gegevens verwerken

 1. Wij zullen ons uiterste best doen om alleen uw persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn om de in deze policy vermelde doelen te bereiken. Wij zullen uw persoonsgegevens op een wettelijke en transparante manier verwerken. Alsook ons uiterste best doen om de persoonsgegevens accuraat en up-to-date te houden.
 2. Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt tot het moment waarop u uw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. Deze intrekking van de toestemming kan impliceren dat u niet langer in staat bent om de website diensten geheel of gedeeltelijk te gebruiken. Als u zich bij onze website heeft geregistreerd, zullen wij uw persoonsgegevens aanpassen, indien u dit aanvraagt via info@edna.eu (sollicitanten kunnen reageren via vacature@edna.eu) tenzij een wettelijke of reglementaire verplichting of een gerechtelijk of administratief bevel dat zou verhinderen.
 3. We zullen de gepaste technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens veilig te houden tegen ongeoorloofde toegang of diefstal en tegen onopzettelijk verlies, manipulatie of vernietiging. Toegang door ons personeel of personeel van onze externe verwerkers is alleen mogelijk op een need-to-know-basis en is onderworpen aan strikte geheimhoudingsverplichtingen.

Bewaartermijnen

 1. E.D.&A. bewaart uw gegevens maximum 10 jaar. Enkel om aan wettelijke verplichtingen te voldoen (waaronder verzoeken van politie en justitie), voorschriften na te leven, geschillen op te lossen, de beveiliging te handhaven, fraude en misbruik te voorkomen, of uw verzoek tot uitschrijving voor verdere berichten van ons uit te voeren, kunnen uw persoonlijke gegevens langer bewaard worden als dat redelijkerwijs nodig is.
 2. E.D.&A. bewaart de persoonsgegevens van sollicitanten na afloop van de wervings-en selectieprocedure in de wervingsreserve voor het geval er een geschikte vacature is. Tenzij de lokale wetgeving anders bepaalt, worden de gegevens van de kandidaat maximaal 3 jaar bewaard na afsluiten van de sollicitatie.

Als een kandidaat meermaals solliciteert binnen de bewaartermijn, zal telkens de afsluitdatum van de laatste sollicitatie gebruikt worden. Als de bewaartermijn verstreken is, zal de kandidaat volledig uit het bestand van E.D.&A. gewist worden, tenzij de kandidaat anders verkiest.

Enkel om aan wettelijke verplichtingen te voldoen (waaronder verzoeken van politie en justitie), voorschriften na te leven, geschillen op te lossen, de beveiliging te handhaven, fraude en misbruik te voorkomen, of uw verzoek tot uitschrijving voor verdere berichten van ons uit te voeren, kunnen uw persoonlijke gegevens langer bewaard worden als dat redelijkerwijs nodig is.

Uw rechten omtrent persoonsgegevens

 1. U heeft het recht om toegang te vragen tot alle persoonsgegevens die wij over u verwerken. Verzoeken om toegang die klaarblijkelijk worden ingediend met oog op het veroorzaken van overlast of schade voor ons, worden echter niet behandeld.
 2. U heeft het recht om te vragen dat alle persoonsgegevens over u die onjuist of onnauwkeurig zijn, kosteloos worden gecorrigeerd. Als u zich heeft geregistreerd op onze website, kunnen uw gegevens worden aangepast na aanvraag via e-mail op info@edna.eu (sollicitanten gebruiken vacature@edna.eu). Indien een dergelijk verzoek wordt ingediend, dient u bij dit verzoek ook het bewijs te voegen dat de persoonsgegevens waarvoor correctie wordt gevraagd, onjuist zijn.
 3. U heeft het recht om uw eerder gegeven toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. Dit kan door een e-mail te sturen naar info@edna.eu.
 4. In de plaats van verwijdering kan u ons ook vragen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken indien (a) u de juistheid van die gegevens betwist, (b) de verwerking onwettig is of (c) de gegevens niet langer nodig zijn voor de genoemde doeleinden, maar u ze nodig heeft om uzelf te verdedigen in gerechtelijke procedures.
 5. U heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van gegevens als u kan aantonen dat er ernstige en gerechtvaardigde redenen zijn die verband houden met bijzondere omstandigheden en die een dergelijk verzet rechtvaardigen. Als de beoogde verwerking echter als direct marketing wordt aangemerkt, heeft u het recht zich kosteloos en zonder rechtvaardiging te verzetten tegen een dergelijke verwerking.
 6. Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming of op basis van een contract en de verwerking met geautomatiseerde middelen gebeurt, kan u uw verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd formaat ontvangen.
 7. Als u een verzoek wilt indienen om één of meer van de hierboven vermelde rechten uit te oefenen, stuurt u een e-mail naar info@edna.eu. In dit verzoek moet duidelijk worden vermeld welk recht u wenst uit te oefenen en waarom. Het moet ook gedateerd en ondertekend zijn en vergezeld gaan van een digitaal gescande kopie van uw identiteitskaart. Indien de aanvraag gegrond blijkt te zijn, zullen wij deze zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is en uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van de aanvraag inwilligen.
 8. Sollicitanten die persoonsgegevens willen laten aanpassen, kunnen deze aanvraag doorsturen naar vacature@edna.eu.
 9. Als u een probleem heeft met over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, kan u altijd contact met ons opnemen. Blijft u ontevreden over ons antwoord, dan kan u een klacht in dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.